Welcome to Royal Scent Việt Nam

Royal Scent Việt Nam ra đời năm 2015 được vận hành bởi Thiện tâm Group. Sau 3 năm hoạt động chúng tôi đã phủ thơm cho 1000 khách hàng lớn, nhỏ khắp cả nước Việt Nam.

Mùi thơm là yếu tố cảm xúc mạnh nhất của tất cả các giác quan và cách sử dụng mùi hương, thương hiệu có thể kết nối với người tiêu dùng ở mức độ cảm xúc sâu sắc hơn, dẫn đến một trải nghiệm đáng nhớ hơn.

Lĩnh vực ứng dụng